ارماییل

برای زیستن تنها یک ذهن و قلب شفاف کافی است. باقی را برای شکر گزاری کنار بگذارید

» جمعه ۱٢ مهر ۱۳٩٢ :: از کرامات شیخ ما
» یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳٩٢ :: تمام نخلستان
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩٢ :: آسمانِ بی‌عزیز
» جمعه ۱۸ امرداد ۱۳٩٢ :: تو قوی‌تری از اشک‌ها!
» شنبه ٥ امرداد ۱۳٩٢ :: واژه‌های مهاجر
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳٩٢ :: نقاهت
» چهارشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٢ :: مشتی خاک هم بر مزارم نبود، سپردند به آب، خاکستر گلهای رز
» پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢ :: بهاری که آمد!
» دوشنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩٢ :: بگذار بخندم، بگذار دیوانه‌وار بسازم.
» سه‌شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٢ :: روزهای کم حوصله
» جمعه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: تمرین جامعۀ مدنی!
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: دنیای دیوانۀ جداسازی
» پنجشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: هر رخ شیدای ما سازی است تراشیده
» سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: هایکوهایی برای اردیبهشت
» یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳٩٢ :: برف بهاری
» جمعه ۱٦ فروردین ۱۳٩٢ :: به تماشای شکوفه های گیلاس
» سه‌شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٢ :: بهار، بهار، بهار
» سه‌شنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩۱ :: پشت چراغ قرمز فقر
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳٩۱ :: آغوش رایگان
» دوشنبه ٤ دی ۱۳٩۱ :: یک جای خانه ی ما ، من دلم جا مانده.
» چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱ :: سخن ار مرگ ققنوس
» چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱ :: برگهای خیسِ لرزان
» یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱ :: ماهِ پاییزی
» یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱ :: مهرگان آیین مهر
» یکشنبه ٢ مهر ۱۳٩۱ :: بادبادکِ رها
» پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱ :: چنانکه بشنوند آوازت ...
» یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩۱ :: دوست شادیها
» پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱ :: تابستان ِ ژرف
» سه‌شنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩۱ :: زمینِ بی گهواره
» چهارشنبه ۱۸ امرداد ۱۳٩۱ :: محمد بنا سپاس !
» چهارشنبه ٤ امرداد ۱۳٩۱ :: ایرانم آرزوست . انسانم آرزوست!
» پنجشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۱ :: خورشید خانوم
» دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱ :: تیرگان
» دوشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩۱ :: رویای زمین فوتبال
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: به من بگو چرا ؟
» پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳٩۱ :: دوردست ترین نقطه جهان
» جمعه ٥ خرداد ۱۳٩۱ :: 32
» چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: ترانه خوانی از زیر خاک
» یکشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: با لبخند خسیس نباش
» چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: باران کلمات
» شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: کفش سویی بمانده / پا سویی
» دوشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: بانوی اردیبهشت
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: حیات جاودانه ی بهار
» سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱ :: نوروز خجسته
» جمعه ۱٩ اسفند ۱۳٩٠ :: سرزمین آفتاب تابان سرزمین امید
» چهارشنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٠ :: زنانگی ات را دوست داشته باش!
» یکشنبه ٧ اسفند ۱۳٩٠ :: حرفهایی برای نگفتن
» یکشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩٠ :: چراغ روشن امید
» دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳٩٠ :: نوای بی صلا
» پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠ :: نبض
» دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠ :: خاک ِغریب
» دوشنبه ٢٦ دی ۱۳٩٠ :: Retro - memory
» جمعه ٩ دی ۱۳٩٠ :: هایکوهایی برای باران
» پنجشنبه ۱ دی ۱۳٩٠ :: لیلی ِجانت کجاست؟
» چهارشنبه ۱٦ آذر ۱۳٩٠ :: رنگهای گم شده
» یکشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩٠ :: بیشتر ببار آسمان
» سه‌شنبه ٢٤ آبان ۱۳٩٠ :: صدایی از آن خود
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: هایکو های برفی
» دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ :: قلب بی انتهای نرودا
» یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ :: رادیو رسیتال
» دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠ :: از ترس
» پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠ :: مدرسه ی پیرمردها
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ :: توشه ی لبخند
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳٩٠ :: خورشیدکان
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: کلمات رنگ پریده
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: دوستان را چه شد؟
» جمعه ٢٦ فروردین ۱۳٩٠ :: بگذار چنین باشد بر ساحل ِ شنی کلمات
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: گیاه ِ سبز زندگی
» جمعه ٢۱ آبان ۱۳۸٩ :: قرار ما سر ساعت 8 شب
» چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩ :: قند ٍ شکر پاره ی فارسی
» جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩ :: دزد ٍ رنگهای ما کجاست ؟
» جمعه ٢۳ مهر ۱۳۸٩ :: بوی چای یک بعد از ظهر پاییزی
» شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: ما بین درختان کهنسال
» سه‌شنبه ۱۳ مهر ۱۳۸٩ :: میم مثل مادر ب مثل بابا
» جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩ :: محیط یا محاط ؟
» پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩ :: سمفونی قطره های باران
» یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩ :: به آهستگی
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: سقف و صلیب ترس و عشق
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: پروانه
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: فردا که بهار آید ؟!!
» جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸ :: silent warrior
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: آی آدمها آی آدمها
» یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸ :: تو را تا نقره باشد میفشانم تو را تا بوسه باشد میستانم
» جمعه ۱۱ دی ۱۳۸۸ :: اشک و آتش تلخ و ترسناک
» پنجشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: در انبوه استتار سبز کائنات
» چهارشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۸ :: به خاطر یک اعلام مفقودی ساده
» شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸۸ :: دنیای وارونه
» پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸ :: باد و بوران روی ذهن
» دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: یکی بود یکی نبود غیر از فارسی هیچکی نبود
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: کلمه های کاغذی
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸ :: پای سرو بوستانی در گلست سرو ما را پای در دلست
» جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸ :: برداشت به رنج برنج
» دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ :: جستجوی ایمان
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: صدای نم نم باران که زیر اذان خیس شده
» پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸ :: مهجوری
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: کوچک زیباست
» یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸ :: آغوش به خواب رفته
» جمعه ٢ امرداد ۱۳۸۸ :: مینی بوسهای قرقری
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: شیار کف آلود !
» چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸ :: سبز خاکستری اشک
» سه‌شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸۸ :: خزان ایران
» یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸۸
» یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: در اردیبهشت در مه در گیلان
» جمعه ٤ اردیبهشت ۱۳۸۸ :: کودک تخس آگاه از بندرگاه
» دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸۸ :: سینه سرخ و گیله لوی
» سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ :: کودکانه
» شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸ :: شیطان کوه و شیطان شهر با گره گره بسته ی برگهای نو رس
» سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧ :: خداحافظ ورودی 84 85
» چهارشنبه ٧ اسفند ۱۳۸٧ :: برای کودکان گمشده ی ذهنم
» شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧ :: مردمان شرق
» پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧ :: پدران و دختران
» یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧ :: کلمات بینوا غرقه ی اشکند
» سه‌شنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٧ :: ماکارونی عاشقانه ی تند
» یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧ :: تمام روزهای بدون تو
» سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸٧ :: دلتنگی
» جمعه ٢٠ دی ۱۳۸٧ :: توری یخ بسته زیر باران و مه
» یکشنبه ۸ دی ۱۳۸٧ :: سرگیجه های پروانه ای
» دوشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٧ :: تکه های بریده ی خاطر
» پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧ :: رگهای زخمی محافظ. محافظان کوچک بی ادعا
» چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧ :: سبز خاکستری قرمز
» جمعه ۱٧ آبان ۱۳۸٧ :: اولی هستی یا دومی ؟
» چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧ :: تارهای صدات از چه رو اینقدر زخم خوردند؟
» یکشنبه ٥ آبان ۱۳۸٧ :: روبان نرم خون . کاجهای انتظار
» دوشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٧ :: مهاجرت خوتکاها . مهاجرت در اوج پرواز .مهاجرت .......
» پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧ :: آننا سولدی :‌قلبی از جنس نان coure di pane
» چهارشنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٧ :: سیگار خیس خاموش
» پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۸٧ :: شبگرد روزهای ابری دزد آفتاب کجاست؟
» سه‌شنبه ٩ مهر ۱۳۸٧ :: باران. زیر آوار باران .
» جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧ :: سردسیر تو . گرمسیر من
» سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧ :: شهر روزها ی دور .
» پنجشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٧ :: برگی از تو نیافتد. برگی از یادداشتهای نامعمول نیافتد..
» پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧ :: زنگها برای که به صدا در می آید؟
» جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧ :: رسته رسته های رنج . به رنج . برنج
» جمعه ۸ شهریور ۱۳۸٧ :: روسپیان دلپاک
» دوشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٧ :: تپه ها همچون فیلهای سفید
» یکشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٧ :: تولد یک پرنده
» جمعه ۱۱ امرداد ۱۳۸٧ :: اردوی زنان و لبخند خدا
» شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧ :: سوت پرواز پرستو
» سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧ :: پدر .
» دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٧ :: هایکو
» شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧ :: یک روز یک زن . ساده تر از همیشه!
» جمعه ٧ تیر ۱۳۸٧ :: تسا 8 ساله
» جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧ :: کبودی
» جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧ :: زمزمه های بهاری
» چهارشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٧ :: سیمان سخت زندگی
» جمعه ۳ خرداد ۱۳۸٧ :: به زندگی اجازه بده!
» شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: قطار میرود .
» دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: حیات عاطفی
» شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: یعنی من در کجا زیسته ام ؟
» پنجشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٧ :: کودکانه بخند دوستت خواهم داشت
» جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧ :: تو دوری از من .......
» جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧ :: نشا’کاری میانه ی اردیبهشت
» جمعه ٩ فروردین ۱۳۸٧ :: مسافر
» شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦ :: نامه هایی به معشوقی که نیست .
» چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٦ :: سبقت آزاد به سمت مترجمی
» شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦ :: رگبارهای ناگهانی اشک
» چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦ :: کی میرسد بهار؟
» پنجشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٦ :: دو ساعت زیر برف
» شنبه ۱ دی ۱۳۸٦ :: سلام زمستان.......سلام
» یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٦ :: زمزمه های شبانه ۲
» سه‌شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٦ :: روزهای گذر
» جمعه ۱۱ آبان ۱۳۸٦ :: بی وطن و سرزمین روح میشوم گاهی که فراموش می کنم پاییز آمده.
» پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦ :: زمزمه های شبانه ۱
» چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦ :: خیره به خط سفید جاده
» سه‌شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۸٦ :: اختلال یک خون زیبا
» جمعه ٢ شهریور ۱۳۸٦ :: دستم را از دستت می دزدم. احساسم را له می کنم. اما خونم را چه کنم؟. /برای تو
» یکشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٦ :: علوم انسانی .
» جمعه ۱٢ امرداد ۱۳۸٦ :: ادبیات کارگری . ادبیات زندگی
» پنجشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٦ :: سارا
» چهارشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٦ :: روبان نرم خون. کاجهای انتظار
» پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦ :: بهشت گیلان
» سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦ :: فاشیست ینی چی؟
» سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦ :: معامله ی انسانی
» جمعه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٦ :: اردی بهشت در ۴۹ درجه ی شمالی .اردیبهشت من . ماه من . گیلان من. جان من.
» چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٦ :: مهاجر
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥ :: بزرگراه بزرگ مجازی. بزرگراه وجدان
» دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥ :: سرزمین مادر ی من.
» جمعه ۱۳ بهمن ۱۳۸٥ :: جنگجوی بی سپر
» دوشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٥ :: برف می بارد
» سه‌شنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٥ :: شمعها
» چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٥ :: بی تعلق
» دوشنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٥ :: گیلان ابری . لاهیجان بارانی و حس بی تعلقی
» پنجشنبه ٦ مهر ۱۳۸٥ :: زمزمه های شبانه برای خواهرم.
» پنجشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٥ :: ۵۹
» چهارشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٥ :: فارسی فارسی فارسی
» پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٥ :: آرین جان تو نچرخ .
» جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥ :: شک کن که ستاره آتش باشد.شک کن که حقیقت حتی دروغ بگوید اما هرگز شک نکن در عشق من
» جمعه ٢۱ امرداد ۱۳۸٤ :: رویا گونهء خون می بندم